Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van “vdS visuele creaties v.o.f.”, handelend onder dezelfde naam, gevestigd te breda.


1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, opdrachtbevestigingen,
overeenkomsten, leveringen van producten en of diensten (ongeacht de leveringswijze) en andere rechtshandelingen ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enigerlei andere vorm zijn gedaan, tussen ‘vdS visuele creaties’ (hierna genoemd als ‘vdS’) en opdrachtgevers, respectievelijkhun rechtsopvolgers. De toepassing van de (inkoop) voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten behoudens en voor zover zij door schriftelijke acceptatie door ‘vdS’ uitdrukkelijk zijn aanvaard.

2. Offertes en totstandkoming overeenkomsten
Iedere door ‘vdS’ uitgebrachte offerte is vrijblijvend; een overeenkomst komt slechts tot stand indien een op grond van de offerte, of daaruit voortvloeiende opdracht-bevestiging, aan ‘vdS’ gegeven opdracht door ‘vdS’ schriftelijk binnen veertien dagen na het geven van de opdracht wordt geaccepteerd, dan wel gevolgd wordt door de uitvoering van de opdracht, ofwel de overeenkomst door ‘vdS’ en opdrachtgever wordt ondertekend.
Offertes van ‘vdS’ zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. ‘vdS’ zal zich te allen tijde inspannen om de aan haar opgedragen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

3. Terbeschikkingstelling van informatie en media en de inzet van medewerkers
De opdrachtgever is gehouden om, alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst voor ‘vdS’ dienstige informatie, documenten en gegevens, zoals bijvoorbeeld teksten, afbeeldingen, foto’s, video-fragmenten e.d. ter beschikking te stellen. Ook is de opdrachtgever gehouden om, voorzover ‘vdS’ in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik maakt van personeel van de opdrachtgever of van door de opdrachtgever ingeschakelde derden, ervoor zorg te dragen dat deze personen op de afgesproken data en tijdstippen op de afgesproken locaties aanwezig zijn.

4. Het betrekken van derden bij de opdracht.
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtsuitvoering door de opdrachtgever of door ‘vdS’ geschiedt uitsluitend in onderling overleg. De meerkosten die voornoemde derden met zich meebrengen zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever.

5. Personeel
‘vdS’ is verantwoordelijk voor het goed en correct verrichten van de aan ‘vdS’ gegeven opdracht. Voor zover meerdere personen van ‘vdS’ aan deze opdracht werken, is ‘vdS’ verantwoordelijk voor de samenstelling van het team. ‘vdS’ is bevoegd de samenstelling van het team te wijzigen indien dit voor de uitvoering van de opdracht door ‘vdS’ gewenst wordt geacht. Wijzigingen zullen worden doorgegeven aan de opdrachtgever.
Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met ‘vdS’ plaatsvinden.
Het is de opdrachtgever en eventuele rechtsopvolgers van de opdrachtgever verboden om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘vdS’, binnen een periode van 1 jaar na beëindiging van een door de opdrachtgever aan ‘vdS’ verleende opdracht, direct of indirect een dienstverband aan te gaan met een (ex) medewerker van ‘vdS’. Een dienstverband in de zin van deze bepaling dient ruim te worden uitgelegd en omvat o.a. ook de situatie waarbij de (ex) medewerker van ‘vdS’ op andere gronden dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden voor de opdrachtgever, althans diens rechtsopvolger of een rechtsopvolger van de opdrachtgever verricht.
De opdrachtgever, althans eventuele rechtsopvolgers van de opdrachtgever verbeurt, bij overtreding van dit verbond een zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete ten bedrage van EUR 25.000,- per overtreding, onverminderd het recht van ‘vdS’ om van de opdrachtgever volledige schadeloosstelling te eisen.

6. Tarieven en kosten van de opdracht
Voor zover niet in de offerte en overeenkomst uitdrukkelijk vermeld respectievelijk overeengekomen, zijn in de opgegeven (uur-) tarieven of projectbedragen en de daarop gebaseerde kostenramingen de kantoorkosten, reistijd, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten niet begrepen. Voor zover deze kosten daarin niet zijn begrepen, kunnen ze afzonderlijk aan de opdrachtgever worden doorberekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en de kosten die ‘vdS’ noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.
‘vdS’ is voor zover er geen sprake is van een tekortkoming aan haar zijde, steeds bevoegd om bij een annulering van een door de opdrachtgever aan haar verstrekte opdracht of bij haar geplaatste order de door haar in het kader van de uitvoering van de opdracht of geplaatste order reeds gemaakte kosten en eventueel te maken redelijke kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. ‘vdS’ behoudt zich het recht voor om in dat geval tevens een redelijke vergoeding bij de opdrachtgever in rekening te brengen ter zake van door haar geleden verlies en gederfde winst.

7. Betalingsvoorwaarden
‘vdS’ zal bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen opdrachtgever en haar, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, een factuur aan de opdrachtgever zenden voor het totale met de opdracht of de order gemoeide bedrag. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum.
Voor zover partijen met elkaar overeenkomen dat de opdrachtgever periodiek een declaratie van ‘vdS’ zal ontvangen, dan bedraagt de betalingstermijn van de declaraties eveneens 10 dagen na iedere factuurdatum.
Is de factuur op de vervaldag niet voldaan, dan is op de eerstvolgende dag na de vervaldag van de factuur wettelijke rente door de opdrachtgever verschuldigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien tijdige betaling van één of meerdere facturen achterwege blijft, is ‘vdS’ gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, inclusief de buitengerechtelijke kosten. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de totale vordering van ‘vdS’ op de opdrachtgevers. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de facturatie).

8. Wijziging van de opdracht cq. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voort-vloeiende
werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal ‘vdS’ de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Ingeval van wijziging van de opdracht en/of meerwerk is ‘vdS’ gerechtigd tot aanpassing van de overeengekomen prijs.

9. Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van ‘vdS’ worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die ‘vdS’ verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. ‘vdS’ kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoelang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. De duur of termijn van de opdracht is nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
Bij niet tijdige levering of (op)levering conform de overeenkomst dient ‘vdS’ derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij ‘vdS’ alsnog een redelijke termijn dient te worden gegund om alsnog te leveren respectievelijk af te leveren conform overeenkomst. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de laatste nog openstaande factuur betreffende de opdracht door de opdrachtgever is voldaan. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de facturatie van ‘vdS’, dan zal daaraan alle medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van opdrachtgever.

10. Overmacht
Indien vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de (verdere) uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht niet mogelijk is dan wel door een niet toerekenbare tekortkoming aanzienlijk bezwaarlijk mogelijk is, dan bij het aangaan van de overeenkomst was voorzien, heeft ‘vdS’ het recht alsdan zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst ontbonden te verklaren.
Onder overmacht in de hiervoor aangegeven zin wordt te dezen verstaan elke omstandigheid, waardoor de opdrachtgever de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van ‘vdS’ kan verlangen, onder welke omstandigheden in ieder geval begrepen worden geacht de navolgende situaties: onvrijwillige bedrijfs-storingen of –belemmeringen, zoals stormschade en andere natuurrampen, brand, belemmeringen door derden, geheel of gedeeltelijke werkstakingen, explosies, oproer, oorlog, nagenoeg algehele ziekte van werknemers, het niet of niet deugdelijk of niet tijdig presteren van toeleveringsbedrijven van ‘vdS’ en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van ‘vdS’ vallen.

11. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Ingeval ‘vdS’ een beroep moet doen op de hiervoor beschreven bepaling terzake van overmacht, behoudt
‘vdS’ daarbij het recht op facturatie en betaling van de gewerkte en toch nog te facturen bedragen alsmede van reeds gefactureerde en betaalde bedragen voor zover die voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Indien inzake het honorarium andere afspraken zijn gemaakt zullen alle werkzaamheden tot dan toe door ‘vdS’ bij de opdrachtgever worden gefactureerd zoals beschreven in artikel 6. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht door ‘vdS’ bij de opdrachtgever. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

12. Intellectuele eigendom en auteursrechten
Modellen, technieken, werkwijzen, instrumenten, waaronder ook (de broncode van) software, die zijn
gebruikt of ontwikkeld voor de uitvoering van de opdracht en al of niet in het product of de dienst zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van ‘vdS’.
Openbaarmaking hiervan kan derhalve alleen geschieden na schriftelijk verkregen toestemming van ‘vdS’.
De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
Indien mocht blijken, dat door een derde er aanspraak op wordt gemaakt, dat een door of via de opdrachtgever aan ‘vdS’ geleverde en door ‘vdS’ in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden gebruikte of te gebruiken zaak in het ruimste zin van het woord, inbreuk maakt op een aan een derde toekomend recht of verleende licentie, dan is de opdrachtgever, zodra hij hiervan kennis krijgt, jegens ‘vdS’ verplicht om haar zo spoedig mogelijk hieromtrent te verwittigen. De opdrachtgever vrijwaart ‘vdS’ reeds nu, voor alsdan, tegen eventuele vorderingen die verband houden en/of voortvloeien uit aanspraken van derden dienaangaande.

13. Eigendomsvoorbehoud
Alle door ‘vdS’ geleverde of geproduceerde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software (elektronische) bestanden e.d. blijven eigendom van ‘vdS’, zolang de opdrachtgever niet voldaan heeft al aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit artikel 7 van deze voorwaarden.

14. Vertrouwelijkheid
‘vdS’ is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden.
‘vdS’ zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van ‘vdS’ aan derden geen mededeling doen over de aanpak van ‘vdS’, zijn werkwijze en dergelijke, noch zijn rapportage ter beschikking stellen aan een ander dan opdrachtgever zelf.

15. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid voor de schade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat ‘vdS’ voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden. Iedere vordering tot schadevergoeding van de opdrachtgever jegens ‘vdS’ vervalt door het enkele verloop van een jaar na het ontstaan van de vordering, tenzij deze vordering uitdrukkelijk en schriftelijk door ‘vdS’ is erkend.

16. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

17. Bevoegde rechter
Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de tussen ‘vdS’ en de opdrachtgever gesloten overeenkomst, dan wel van nadere overeen-komsten tussen ‘vdS’ en de opdrachtgever die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitende terzake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement Breda, behoudens voorzover dwingende regels van relatieve competentie aan deze keuze in de weg zouden staan.

Algemene Voorwaarde gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda
onder nummer 57414327