Privacy

Privacyverklaring

vdS visuele creaties, ook genoemd als ‘vdS creatie’, gevestigd aan de Barbaralaan 101, 4834 SJ Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15 augustus 2018.

Contactgegevens:
vdS visuele creaties
Takkebijsters 9 G4
4817 BL Breda
Tel.: 076 – 565 88 62

Johan van der Schoof is de Functionaris Gegevensbescherming van vdS visuele creaties. Hij is te bereiken via info@vdscreatie.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
vdS visuele creaties verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

  • Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vdscreatie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
vdS visuele creaties verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief (grondslag: overeenkomst (klanten) of toestemming)
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (grondslag: overeenkomst)
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (grondslag: overeenkomst)
  • vdS visuele creaties verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
vdS visuele creaties neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van vdS visuele creaties) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
vdS visuele creaties bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, adresgegevens van klanten: zo lang iemand klant bij ons is en tot maximaal 7 jaar daarna (wettelijke bewaartermijn voor onze boekhouding).
Overige persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden wanneer je ons e-mailt, belt of een contactformulier invult: niet langer dan noodzakelijk, tot maximaal 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
vdS visuele creaties verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. vdS visuele creaties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
vdS visuele creaties gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op vdscreatie.nl houden we statistieken bij via Google Analytics. Het gaat er bijvoorbeeld om hoe mensen onze website hebben gevonden en welke pagina’s het meest bekeken zijn. Hiervoor wordt een cookie op je computer geplaatst. Het gaat puur om analytische gegevens die we niet onnodig delen met andere Google diensten. De gegevens worden door Google Analytics geanonimiseerd en wij verstrekken ze niet met derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door vdS visuele creaties en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vdscreatie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

vdS visuele creaties wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
vdS visuele creaties neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vdscreatie.nl.

vdS visuele creaties als verwerker
vdS visuele creaties verwerkt in opdracht van klanten ook persoonsgegevens van hun klanten. In dit kader zijn wij geen “verwerkingsverantwoordelijke” maar “verwerker”. Wij adviseren klanten uitgebreid over het beveiligen van hun persoonsgegevens en nemen zelf ook passende maatregelen om deze gegevens veilig te verwerken. Hiervoor geldt een intern privacybeleid dat klanten op verzoek in kunnen zien. Klanten kunnen met ons ook een verwerkersovereenkomst afsluiten.